چطور با آزمون A/B یا A/B Testing ذهن مشتریان را بخوانیم؟